Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września 2020 r. inauguracja roku szkolnego ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną miała nieco odmienny charakter. Dyrektor Ośrodka ks. Marek Kogut odprawił Mszę Św. rozpoczynającą nowy rok szkolny w intencji społeczności szkolnej, jednak bez udziału dzieci i ich rodziców.  Wychowawcy poszczególnych klas spotkali się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. Nowy rok szkolny będzie dla nas wszystkich dużym wyzwaniem lecz zapewniamy, że jako szkoła dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej mu sprostać.

Aktualnie nasza szkoła funkcjonuje zgodnie z wewnętrznym regulaminem uwzględniającym procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii.

      

 

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej

i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych w czasie epidemii

 

I.ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
  w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Uczniowie nie są zobowiązani do zakładania maseczek. Każdy uczeń przed wejściem do busa ma mierzoną temperaturę.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja
  o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoła zapewnia korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Dyrektor wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać rodzice (opiekunowie) uczniów. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie przestrzegają obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcję rąk).
 5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych jw.)
  i w wyznaczonych obszarach.
 6. W ramach skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia jest wykorzystywany kontakt telefoniczny lub inne techniki komunikacji na odległość (mail, sms).
 7. Szkoła w miarę możliwości zapewnia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach wspólnych ogranicza gromadzenie się uczniów w przestrzeniach wspólnych, unika się zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 8. W szkole przestrzegane są obowiązkowo ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte, natomiast przybory do ćwiczeń (piłki, obręcze itp.) oraz rehabilitacyjne wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone  lub dezynfekowane.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga  są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 12. Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone w trakcie przerw lub
  w trakcie zajęć w zależności od pogody.
 13. Szkoła kładzie szczególny nacisk na pobyt uczniów na świeżym powietrzu np. wyjście na boisko, plac zabaw czy ogród hortiterapii.
 14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego
  i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe.
 15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są na bieżąco czyszczone/ dezynfekowane.
 16. Uczniowie korzystają z szatni w małych grupach, przy wejściu do szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk.
 17.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 18.  Pracownicy administracji, personelu kuchennego i obsługi sprzątającej są zobowiązani do ograniczenia kontaktów  z uczniami oraz nauczycielami.
 19.  Opiekun podejmujący czynności pielęgnacyjne wobec ucznia używa środków ochrony osobistej.

II.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania  rękawiczek ochronnych, zakrywania usta i nos.
 3. Wszyscy przebywający na terenie budynku regularnie myją ręce wodą
  z mydłem i pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu
  do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
  i po skorzystaniu z toalety.
 4. Wszystkie prace porządkowe są monitorowane ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
  w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Wszystkie prace dezynfekujące są prowadzone zgodne z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni
  na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem
  do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Na terenie szkoły zapewnione są miejsca/pojemniki do wyrzucania masek
  i rękawic jednorazowych.

III.Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo są wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Jest  zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, i zapewnione są środki ochrony osobistej. Utrzymywana jest wysoka higiena stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higiena osobista.
 2. Korzystanie z posiłków odbywać się w jadalni przy zapewnieniu prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wydawanie posiłków odbywa się zmianowo, a spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone/ dezynfekowane po każdej grupie.
 3. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
 5.  Dodatki (np. cukier, serwetki) są usunięte z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

IV.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. W sytuacji zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium, pok. 13) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 2. Uczniowi zostanie zapewniona opieka osoby dorosłej. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachowuje dystans wynoszący min. 2 m, zakrywa usta i nos maseczką.
 3. Wychowawca klasy niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów ucznia o konieczności odebrania go ze szkoły własnym środkiem transportu.
 4. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie zostaną poddani pozostali uczniowie z tej klasy oraz osoby z bliskiego kontaktu wg zaleceń inspektora sanitarnego. Nauka stacjonarna dla innych klas w szkole uzależniona zostanie od zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

V.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W szkole jest wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie podany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Placówka  zastosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły placówka zastosuje  się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (w przypadku wątpliwości szkoła zwróci się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę).

VI. Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną lub mailową o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy drogą mailową lub telefoniczną.

6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji  dyrektorowi i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

7. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.

8. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje dyrektora.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.