O szkole

I ETAP EDUKACYJNY

Oferta edukacyjna skierowana do dzieci klas I-III  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie w I etapie edukacyjnym nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się oraz  poznają najbliższe środowisko społeczno – przyrodnicze. Ponadto  uczą się posługiwania określonymi narzędziami pracy i wykonywania prostych czynności. Na tym etapie kształtuje się zamiłowanie do ekspresji plastycznej i muzycznej. Uczniowie zapoznają się także z zasadami współdziałania w grupie, właściwego zachowania w szkole i w domu, a także  dbałości o porządek oraz własne bezpieczeństwo
i zdrowie.        
         

W ramach zajęć wprowadzane są ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania oraz pojęć matematycznych na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. Celem pracy jest również troska o rozwój fizyczny oraz manualną sprawność dzieci.

W naszej pracy kierujemy się  zasadą indywidualizacji. Każdy z  uczniów realizuje dostosowany do możliwości rozwojowych Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany w oparciu o diagnozę funkcjonalną i zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Uczniowie objęci są specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi ich rozwój:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z rehabilitantem.

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Praca z dziećmi opiera się na treściach programowych wynikających z podstawy programowej a także wielospecjalistycznej diagnozie funkcjonalnej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów.    

II ETAP EDUKACYJNY

Oferta edukacyjna skierowana do dzieci klas IV-VIII  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W zespole edukacyjno-terapeutycznym treści nauczania realizowane są w ramach:

 • funkcjonowania osobistergo i społecznego
 • zajęć rozwijających kreatywność
 • zajęć rozwijających komunikowanie się
 • wychowania   fizycznego
 • religii 

Każdy  z uczniów realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

W II etapie edukacyjnym uczniowie doskonalą umiejętność czytania, pisania i liczenia oraz przyswajają wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, o kulturze, dziejach kraju i świata. Przygotowują się do życia społecznego a także rozwijają uzdolnienia i zainteresowania poprzez zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne.

Uczniowie objęci są licznymi, specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi ich rozwój:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z surdopedagogiem
 • zajęcia z rehabilitantem

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu Bierzmowania.

Ważnym elementem w pracy edukacyjno - terapeutycznej jest stały kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu.

Dzieci w naszej szkole mają do dyspozycji:

 • boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej
 • siłownię zewnętrzną
 • plac zabaw
 • ogród warzywny i sad owocowy
 • miejsce na grilla
 • krużganki (miejsce imprez plenerowych)

Wszystkie działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości w przygotowaniu ich do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczniowie do poszczególnych klas przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ UCZNIOWIE MOGĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY MIESZCZĄCEJ SIĘ W NASZYM OŚRODKU. 

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Do zespołów rewalidacyjno - wychowawczych przyjmowane są dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia odbywają się w  małych grupach  od 2 do 4 osób w odpowiednio dostosowanych i wyposażonych salach.  

W pracy z naszymi uczniami kierujemy się  zasadą indywidualizacji. Każdy z  wychowanków realizuje dostosowany do możliwości rozwojowych Indywidualny Program Zajęć, opracowany w oparciu o diagnozę funkcjonalną i zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Podczas zajęć wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu:

 • wdrażania do samodzielności w podstawowych sferach życia na miarę możliwości dziecka
 • nauki nawiązywania kontaktu odpowiednio do możliwości    i potrzeb dziecka,
 • usprawniania ruchowego i psychoruchowego
 • rozwijania umiejętności komunikowania się z otoczeniem,
 • rozwijania zainteresowań otoczeniem i jego wielozmysłowemu poznawaniu,
 • kształtowania umiejętności współżycia w grupie.

W naszej  pracy rewalidacyjno-wychowawczej opieramy się  na metodach:

 • Poranny Krąg
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • wybrane techniki metody SI (Integracji Sensorycznej) 
 • Programy Aktywności M.Ch. Knillów,
 • metoda stymulacji polisensorycznej
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia

Ponadto uczniowie objęci są licznymi, specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi ich rozwój :

- zajęcia z neurologopedą

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia z tyflopedagogiem

- zajęcia z rehabilitantem.

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Ważnym elementem w pracy rewalidacyjno – wychowawczej jest stały kontakt z naturą. Dzieci w naszej szkole mają do dyspozycji  :                                      

- boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej

- siłownię zewnętrzną

- plac zabaw,

- ogródek szkolny

- grill ogrodowy z zapleczem do wypoczynku

- krużganki (gdzie odbywają się imprezy plenerowe).

 

Aktualności

XXXII Światowy Dzień Chorego

XXXII Światowy Dzień Chorego

"Nie jest dobrze, by człowiek był sam"

Czytaj więcej

Galeria

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.