Niepubliczna Szkoła Specjalna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna jest placówką przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przystosowana jest także do przyjmowania uczniów z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Szkoła realizuje obowiązujący, ramowy program dla szkół specjalnych w zakresie właściwym dla tego typu placówek edukacyjnych..

Szkoła Podstawowa obejmuje:
- oddziały rewalidacyjno – wychowawcze, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Liczba dzieci w grupie od 2 do 4.
- oddziały edukacyjno – terapeutyczne, do którego uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Liczba dzieci w grupie od 6 do 8.

Do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 25 lat.

Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest trzyletnią placówką przeznaczoną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Do szkoły mogą uczęszczać osoby, które ukończyły szkołę podstawową. Placówka przyjmuje młodzież do 24 roku życia.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do funkcjonowania w środowisku poprzez pełne uczestniczenie w życiu społecznym oraz podjęcie pracy zawodowej. W ramach przysposobienia do pracy prowadzone są zajęcia z gospodarstwa domowego.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewniają wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych poprzez realizację funkcji wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej.

Uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorą udział w pozalekcyjnych formach aktywnego wypoczynku tj. nauce pływania, dogoterapii, hipoterapii, oraz w zajęciach rekreacyjno-sportowych

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologii, logopedii, rehabilitacji.

Zasady przyjmowania do szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy:

Należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły
- aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym, lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- w przypadku ukończenia przez dziecko danej klasy lub szkoły odpowiednie świadectwo.

Dowóz dzieci do szkoły

Zgodnie z art. 17 pkt 3a Ustawy o Systemie Oświaty, Dz.U.Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami, obowiązek finansowania dojazdu ucznia do szkoły posiada gmina, w której uczeń zamieszkuje. Szkoła posiada mikrobusy, którymi dowożone są dzieci z pobliskich miejscowości.

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.